POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Polityka ochrony środowiska ETMUS określa ramy w zakresie wyznaczania i weryfikacji celów związanych z ochroną środowiska, które obejmują:
• gospodarkę odpadami i recykling
• zanieczyszczenie powietrza/zagrożenia hałasem
• używanie, przechowywanie i obsługę towarów (niebezpiecznych)

Zarząd  i  Pracownicy  ETMUS deklarują:

  1. Uwzględniać troskę o środowisko w kluczowych decyzjach biznesowych, zapewniać doskonałość operacyjną i zgodność z przepisami prawa.
  2. Opracowywać produkty i usługi, pomagające klientom firmy zmniejszać negatywny wpływ na środowisko
  3. Informować o postępach klientów i pracowników
  4. Minimalizować emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
  5. Minimalizować zużycie zasobów nieodnawialnych i wrażliwych środowiskowo, w tym olejów i smarów
  6. Minimalizować ilość produkowanych odpadów poprzez prewencję, ponowne wykorzystanie i recykling.
  7. Minimalizować zagrożenia związane z hałasem.
  8. Minimalizować zużycie energii i dbać o termomodernizacje
  9. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby, powietrza i wód gruntowych.
  10. Monitorować, mierzyć i stale doskonalić efektywność środowiskową.

Zobowiązujemy się do stałego ulepszania warunków oraz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, do przestrzegania wymogów obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęty dokument jest przeglądany i  aktualizowany co najmniej 1 raz w roku, na spotkaniu kierownictwa.

Zarząd  i  Pracownicy  ETMUS
Biała Podlaska 14.01.2022